ངེད་ཚོགས་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་སྲིད་བྱུས།

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་སྲིད་བྱུས་ནི་སྐུ་ཞབས་རྗེན་སི་མེ་ཐིས་གཏན་འབེབས་ཐོག་མར་བྱས་ཤིང་། ༢༠༠༤ ལོ་ནས་བཟུང་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དྲ་ཐོག་དཔེ་མཛོད་ནང་བཀོད་ཡོད། ༢༠༡༢ ལོར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ དང་༢༠༡༩ ལོར་ཧ་ལྦར་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བདག་དབང་སྐོར་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་Kyle Courtney མཆོག་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་རྗེས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་བསྒྲིགས་བྱས།

 

ང་ཚོའི་བཀོལ་སྤྱོད་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ལ་དམིགས་ཡུལ་གཉིས་ཡོད་དེ།

 

      ༡  རིག་གཞུང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བར་དཔེ་ཆ་བལྟ་ཀློག་མང་བ་ཡོང་ཐབས།

      ༢  རྩོམ་པ་པོ་དང་དཔར་སྐྲུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབས།

 

ང་ཚོའི་དྲ་ཐོག་དཔེ་མཛོད་ནང་ཐོ་འགོད་བྱས་རྗེས། དེའི་ནང་གི་བཀག་རྒྱ་མེད་པའི་དཔེ་ཆ་རྣམས་གང་འདོད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱ་ཆོག གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོ་འགོད་བྱས་མེད་ཚེ་དཔེ་ཆ་རེ་རེའི་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ནས་ཤོག་ངོས་ཉི་ཤུ་ལས་ལྷག་ལྟ་ཀློག་བྱེད་མི་ཐུབ། ཐོ་འགོད་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་འདྲིའི་རིགས་ཡོད་ཚེ་གཤམ་གྱི་གློག་འཕྲིན་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

 

inquiry@tbrc.org

བཀག་རྒྱ་མེད་པ།

BDRC distributes some works in the Public Domain. Users are free to share and adapt them for any purpose, even commercial ones. We ask users to credit BDRC where possible.

བཀག་རྒྱ་ཅན།

བདག་དབང་གི་བཀག་རྒྱ།

བདག་དབང་ཅན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཡིན་ན། དེའི་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ནས་ཤོག་ངོས་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུ་ལས་ལྷག་བལྟ་ཀློག་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ང་ཚོའི་ཚོགས་པར་དཔེ་ཆ་འདིའི་རིགས་མི་གཞན་གྱིས་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་དབང་ཆ་སྤྲོད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་མེད།

བཀའ་རྒྱ་མའི་བཀག་རྒྱ།

BDRC restricts access to some works because of the nature of their content and out of respect for cultural traditions. The holders of the traditions request these restrictions.

སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་བཀག་རྒྱ།

དཔེ་ཆ་འགའ་རེ་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཆ་མི་ཚང་བའམ། སྤུས་ཀ་ཞན་པས་བཀག་རྒྱ་བྱས་ཡོད། བཀག་རྒྱ་འདི་འཇོག་དང་མི་འཇོག་གི་ཐག་གཅོད་ངེད་ཚོགས་པས་བྱེད་ལ། སྤུས་ལེགས་རིགས་ཐོན་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཐག་དེར་བཀོད་ཡོད།

བཀག་རྒྱ་གཞན།

དཔེ་ཆ་འགའ་རེ་དགོས་དབང་གིས་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་མེད་པར་བཀག་རྒྱ་བྱས་ཡོད།

བཀག་རྒྱ་བྱེད་ཚུལ།

དཔེ་ཆའི་རིགས་དང་འགྲེལ་བཤད།

བྲིས་མ་དང་ཤིང་པར་གྱི་བཤེར་པར། དཔེར་ན། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག སོག་པོ། འབྲུག་ཡུལ། བལ་ཡུལ་སོགས་ནས་ཐོན་པའི་དཔེ་ཆ་ལྟ་བུ།

 

འགྲེལ་བཤད།  དཔེ་ཆ་འདིའི་རིགས་སྤྱི་སྤྱོད་(public domain)ཡིན་པས་བཀག་རྒྱ་མེད།

བཀག་རྒྱའི་རིགས།

བཀག་རྒྱ་མེད་པ།

དཔེ་ཆའི་རིགས་དང་འགྲེལ་བཤད།

Scanned facsimile editions of original manuscripts and woodblock prints dating from the 8th century: original sources that appear as phototypeset facsimile volumes, but with newly composed front and back matter. For example, facsimile editions made in New Delhi in the 1980s acquired by Gene Smith while working for the Library of Congress.

 

Explanation: The newly composed front and back matter of these works can be under copyright protection, but the body contained in these works is not under copyright. We remove the front and back matter during our scanning and archiving process and remove the copyright designation.

བཀག་རྒྱའི་རིགས།

བཀག་རྒྱ་མེད་པ།

དཔེ་ཆའི་རིགས་དང་འགྲེལ་བཤད།

གནའ་བོའི་དཔེ་ཆ་ཕྱིས་སུ་རྣམ་པ་གསར་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་བཤེར་པར།  དཔེར་ན། བྲིས་མ་དང་ཤིང་པར་རྣམས་རྩིས་འཕྲུལ་ནང་ཡི་གེར་གཏགས་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་རིགས།

འགྲེལ་བཤད། དཔེ་ཆ་དེའི་ནང་གི་སྡེ་ཚན་རེ་ཟུང་ལ་བདག་དབང་ཡོད་སྲིད་པས། བདག་དབང་འཛིན་མཁན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་ཕྱིར་དེའི་རིགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་རྣམས་བཀག་རྒྱ་བྱས་ཡོད།

བཀག་རྒྱའི་རིགས།

ཕྱེད་ཀ་བཀག་རྒྱ་ཅན།

དཔེ་ཆའི་རིགས་དང་འགྲེལ་བཤད།

ཡི་གེ་གཏགས་མ་དང་ཡིག་འཛིན་(OCR)བྱས་པ། བཤེར་པར་གང་རུང་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ཡིག་འཛིན་བྱས་པའམ་མིས་གཏགས་པའི་ཡི་གེ་གཉིས་ཡིན།

 

འགྲེལ་བཤད། ཡིག་ཆ་འདིའི་རིགས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་སྐབས་བསྟུན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བཀག་རྒྱའི་རིགས།

 
བཀག་རྒྱ་ཡོད་མེད་ཅི་རིགས།

དཔེ་མཚོན།

མི་ལའི་རྣམ་མགུར། W1CZ1988 མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་མགུར་འདི་ནི་པར་མ་རྙིང་བའི་གྲས་ཤིག་ཡིན། དཔེ་ཆ་འདི་ནི་སྤྱི་སྤྱོད་ཡིན་ལ་བཀག་རྒྱ་ཡང་མེད་པས། འདི་ཉིད་ཕབ་ལེན་སོགས་གང་འདོད་དུ་སྤྱད་ཆོག

 

བོད་སཾ་ཚིག་མཛོད། W1KG4919 ཚིག་མཛོད་འདི་ནི་ཉེ་ཆར་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བདག་དབང་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་བཀག་རྒྱ་གཞན་མེད། དེའི་ཕྱིར་འགོ་མཇུག་གི་ཤོག་ངོས་འགའ་ལས་བལྟ་ཀློག་བྱེད་མི་ཐུབ།

 

མགོན་པོའི་བེའུ་བུམ་སྙིང་ཐིག་བཀའ་རྒྱ་མ། W1CZ1073 དཔེ་ཆ་འདི་ནི་དབང་མ་ཐོབ་པར་བལྟ་ཀློག་བྱེད་མི་ཆོག འདི་སྤྱི་སྤྱོད་ཡིན་མོད། ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་ཅན་མ་གཏོགས་བལྟ་ཀློག་དང་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད།

ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། W8LS20272 དཔེ་ཆ་འདི་ནི་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ཁག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་པར་བསྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་ཡིག་ཆ་འདི་སྤྱི་སྤྱོད་དཔེ་ཆ་ཡིན་མོད། འདིའི་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་སྔོན་གླེང་དང་། དཀར་ཆག འདྲ་པར་སོགས་བདག་དབང་ཅན་ཡིན་པས། དཔེ་ཆ་ཧྲིལ་བོར་བདག་དབང་བཞག་ཡོད།