ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས།

ནང་བསྟན་གསུང་རབ་སྲུང་སྤེལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་འདི་བཞིན་ནང་བསྟན་ཡིག་ཆ་སྲུང་སྤེལ་གནང་མཁན་ཁྲོད་ཀྱི་སྣེ་འཁྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྔོན་ཐོན་གྱི་ལག་རྩལ་བཀོལ་ནས་མཉམ་ལས་ཚོགས་པ་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ་ཟབ་བཙུགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐོག་ཀློག་པ་པོ་ཀུན་ལ་རིན་མེད་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། 

 

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་ཆ་དང་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་ཀྱི་དྲ་ཐོག་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་དྲ་ཐོག་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་། ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་appམཉེན་ཆས། ཁྱེར་བདེའི་སྲ་ལྡེར་སོགས་བརྒྱུད་ངོ་མཚར་དཔེ་ཚོགས་དེ་རྣམས་མཇལ་ཀློག་ཐུབ་པ་ཞུ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན།

འཛམ་གླིང་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེ་ཁག་གི་གསུང་རབ་ཤོག་གྲངས་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་རྩད་འཚོལ་གནང་ཐུབ།

ཞལ་པར་གྱི་appཕབ་ལེན་གནང་ནས་ང་ཚོའི་དཔེ་མཛོད་ལ་གཟིགས་ཤིག

གསར་འགྱུར།

གསར་འགྱུར།

BDRCལ་རམ་འདེགས་ཀྱིས་་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་སྲུང་སྤེལ་ལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པ།

ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཡུལ།

དམ་ཆོས་སྐྱོང་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཐུབ།

ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་སྐོར་གྱི་འཕྲིན་གསར་གནད་བསྡུས།

BUDA: BDRCཡི་དྲ་ཐོག་ཡིག་མཛོད།

BDRCཡི་BUDAབུདྷ་གྲངས་ཡིག་དྲ་མཛོད་ནས་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་ཤོག་གྲངས་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་དང་གྲངས་གྱུར་ཞིབ་འཇུག་ལག་ཆ་སོགས་རིན་མེད་དུ་མཁོ་འདོན་ཞུ་གི་ཡོད་དེ། འདི་ནས་ ང་ཚོའི་དཔེ་མཛོད་ནང་འཚོལ་ཞིབ་གནང་དང་།

འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད།

བུདྡྷ་དཔེ་མཛོད་རྒྱབ་སྟེགས།

བུདྡྷ་རྒྱབ་སྟེགས་ཀྱི་IIIF གདོང་མདུན།

ངེད་ཚོགས་པའི་བུདྡྷ་དཔེ་མཛོད་རྒྱབ་སྟེགས་ནི། ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་ས་ཡ་བཅུ་བདུན་ལྷག་དྲ་ཚིགས་ཁག་ལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་དང་། དེང་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྣ་འཛོམས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན།

ལས་གཞི་ཁག

ངེད་ཚོགས་པའི་མཁས་པ་དང་། འཕྲུལ་རིག་ལག་རྩལ་པ། དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ། ལས་གཞིའི་དོ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་བསྟན་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་དམ་ཚིག་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་ཚོགས་པའི་ལས་ཀ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་ཡིན།

ངེད་ཚོགས་པས་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ།

ཚོགས་པའི་མི་སྣ།

འཛམ་གླིང་ས་གནས་ཁག་ན་བཞུགས་པའི་ང་ཚོའི་ལས་རོགས་རྣམས་ནས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་སྤྱད་དེ་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་གཏེར་མཛོད་ཞིག་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད།

མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ།

Khyentse Foundation

Khyentse Foundation is a nonprofit organization founded in 2001 by Dzongsar Khyentse Rinpoche to support all traditions of Buddhist study and practice. Since 2001, the foundation has supported individuals and institutions in more than 30 countries and has directly affected the lives of people around the world. Khyentse Foundation activities include major text preservation and translation projects, support for traditional monastic colleges in Asia, a worldwide scholarship and awards program, academic development of Buddhist studies in major universities, training and development for Buddhist leaders and teachers, Buddhist education for children, support for individual study and retreats, and more.

Khyentse Foundation

The Khmer Buddhist Temple Foundation

The Khmer Buddhist Temple Foundation seeks to share the Buddha's teachings and practice, teach and promote Khmer arts, language, and culture to all those who are interested, and serve as a pillar of the Khmer community.

The Khmer Buddhist Temple Foundation

The Robert H.N. Ho Family Foundation

The Robert H. N. Ho Family Foundation is an independent philanthropic organization based in Hong Kong. The Foundation's dual mission is to foster appreciation of Chinese arts and culture to advance global learning and to cultivate a deeper understanding of Buddhism in the context of contemporary life.

BDRC's Sanskrit and Chinese Digital Library Network program is supported by a grant from the Robert H. N. Ho Family Foundation.

The Robert H.N. Ho Family Foundation

འཛམ་གླིང་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེ་ཁག་གི་གསུང་རབ་ཤོག་གྲངས་བྱེ་བ་མང་པོ་སྲུང་སྐྱོབ་སྒྲིག་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཞལ་པར་གྱི་appཕབ་ལེན་གནང་ནས་ང་ཚོའི་དཔེ་མཛོད་ལ་གཟིགས་ཤིག

ལས་གཞི་ཡོད་ས།

ཐེ་ལན་གྱི་འབན་ཁོག

ཨ་རིའི་བྷོ་སི་ཏོན།

ཀྲུང་གོ

ཀཾ་བྷོ་དྷི་ཡའི་ཧྥ་ནོམ་ཧྥེན།

མོང་གོལ་གྱི་ཝུའུ་ལན་པ་ཐུའུ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཝ་ར་ཎ་སི།

ཨོ་ལན་པཱ་ཐར།

སོག་པོ།

ཧན་ཀྲུའུ།

རྒྱ་ནག

ལྡི་ལི་གསར་པ།

རྒྱ་གར།

ཧྥུ་ནོན་ཕན།

ཁམ་བྷོ་ཌི་ཡ།