ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ནི་

ནང་བསྟན་གསུང་རབ་སྲུང་སྤེལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ནི། 501(c)(3) ཁེ་མེད་མཉམ་ལས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན། ཨ་རིའི་ནང་ཞལ་འདེབས་ཚང་མ་དཔྱ་ཁྲལ་ཆག་ཡང་ཅན་ཡིན།

ཁེ་མེད་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་ཞུས་ན། BDRCནི་ང་ཚོའི་དྲ་ཐོག་དཔེ་མཛོད་བེད་སྤྱོད་གནང་མཁན་དང་ཁྱེད་འདྲ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱིས་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་ཞལ་འདེབས་དག་གིས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་སྲུང་སྤེལ་ཞུས་ནས་ཀུན་ལ་ཡུན་རིང་ཕན་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་བོ།།

ང་ཚོའི་སྦྱིན་བདག་གི་ཚོགས་པར་བཞུགས་རོགས།

དམ་ཆོས་སྐྱོང་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ།

སྦྱིན་པའི་ཉམས་ལེན་གནང་ནས།

མ་འོངས་པར་ཐེབས་རྩ་འཇོག་པ།

ཐབས་ལམ་བཞན་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐབས།

ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་བེད་སྤྱོད་གནང་བའམ། ཡང་ན་ཐུགས་མཁོ་ཡོད་མཁན་གཞན་ལ་རོགས་པ་གནང་ནའང་འདྲ་སྟེ། ཁྱེད་ཉིད་ང་ཚོའི་སྦྱིན་བདག་ཚོགས་པར་བཞུགས་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅིང་། BDRCབརྒྱུད་ནས་དམ་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཐོབ་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ངེས་ཡིན་ནོ།།

འདི་ལས་མང་བ།

PayPal མཐུན་སྐྱོར་ཐེབས་རྩ།

Donate to PayPal Giving Fund or start a PayPal Fundraiser.

དངུལ་གཏོང་འཛིན་ཡིག་སྦྲགས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་སྐུར།

Buddhist Digital Resource Center 198 Tremont St. 
#421Boston, MA, USA 02116

དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་སྐུར།

Please email us at donations@bdrc.io for wire transfer instructions.

Crypto

གསང་གྲངས་བསྣན་པའི་དངུལ་ལོར་གྱི་བརྔན་པ་སྟེར་བ།

double donation

Many employers in the United States have a matching grant program whereby they match and sometimes even double any donations you make to registered 501(c)(3) non-profit organizations like BDRC.

དམ་ཆོས་སྐྱོང་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ།

རྩ་ཆེའི་གསུང་རབ་ཡིག་ཆ་འདི་དག་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་བདག་སྐྱོངས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་གསུང་རབ་ལ་གཙིགས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་གྲོགས་པོ་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ཀློག་པ་པོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་འདི་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པར་འགན་སྲུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྐུ་ཉིད་དམ་ཆོས་སྐྱོང་མཁན་གྱི་མཚན་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ང་ཚོའི་གསོན་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཞལ་འདེབས་ཚོགས་པའི་ནང་བཞུགས་ཅིང་། ནང་བསྟན་གསུང་རབ་འདི་དག་ཡུན་རིང་གནས་པ་མ་ཟད་BDRCལ་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་ཁག་ཐེག་གནང་འདོད་ཨེ་ཡོད་ལགས།

འདི་ལས་མང་བ།

ང་ཚོས་རིན་ཐང་གཞལ་མེད་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་འདི་ཉིད་རིན་མེད་དུ་སྒོ་མོ་ཕྱེ་རྒྱུར་འབད་འབུངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་དེ། འདི་ཉིད་ནམ་གཞར་ཡང་གནས་པར་འབད་དོ།།

Would you like to double 
your donation?

Many employers in the United States have a matching grant program whereby they match and sometimes even double any donations you make to registered 501(c)(3) non-profit organizations like BDRC.

འདི་ལས་མང་བ།

<b>Crypto Philanthropy</b> is a new and thrilling fundraising avenue for nonprofit organizations like BDRC. With more than 300 million crypto users worldwide and the value of many cryptocurrencies rising, the crypto community is in a position to make a wide-reaching impact through philanthropy.

༢༠༡༨ ལོར་ངེད་ཚོགས་པའི་དྲ་ཚིགས་སྔོག་བཤེར་མཁན་གྱི་ས་གནས་ས་བཀྲ།

༢༠༢༢ ལོར་དྲ་ཐོག་ཀློག་པ་པོ་དགུ་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཙམ་དང་། མཉམ་བཞུགས་བྱས་པ་འབུམ་གཉིས་ལྷག་བརྒལ་བ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བརྒྱ་དང་ང་གཉིས་གནང་ཁྱབ་ཡོད།

ང་ཚོའི་ལས་འཆར་ཁག་གི་ཞིབ་ཆའི་གནས་ཚུལ་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་གནང་དང་།

དྲ་ཐོག་དཔེ་མཛོད་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་།

པོད་གྲངས་༧༣༠༠༠ཙམ་དང་ཤོག་ལྡེབ་དུང་ཕྱུར་གཉིས་དང་བྱེ་བ་དགུ་ཙམ་གཞི་གྲངས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཟིན་པའི་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་རྣམས་ཀློག་པ་པོ་ཀུན་གྱི་སྤྱན་སྔར་རིན་མེད་དུ་བཤམས་ཡོད་པ་སྟེ། BDRCནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ནོ།།

<b>BDRCཡི་དཔེ་མཛོད་ནང་འཚོལ་ཞིབ་མཛོད་ཅིག</b>