བི་མ་ལའི་པར་ཁང་།

དཔེ་ཆ་མངགས་ཉོ།

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ནང་གི་བཀག་རྒྱ་མེད་པའི་དཔེ་ཆ་རྣམས་པར་སྐྲུན་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚེ་ཨ་རིའི་བི་མ་ལའི་དཔེ་མཛོད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ན་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཆོག

 

པར་གྱི་གསལ་ཆ་ལེགས་ཤོས་དང་། པར་སའི་ཤོག་བུ་ཡང་(70lb)བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་དཔེ་ཆའི་སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་ལེགས། དེ་དང་མཉམ་དུ་གླེགས་ཤིང་ཡང་ཡོད།

 

བི་མ་ལའི་དཔེ་མཛོད།

བི་མ་ལའི་པར་ཁང་།

བི་མ་ལའི་དཔེ་མཛོད།

དཔེ་ཆ་མངགས་ཉོ།

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ནང་གི་བཀག་རྒྱ་མེད་པའི་དཔེ་ཆ་རྣམས་པར་སྐྲུན་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚེ་ཨ་རིའི་བི་མ་ལའི་དཔེ་མཛོད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ན་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཆོག

 

པར་གྱི་གསལ་ཆ་ལེགས་ཤོས་དང་། པར་སའི་ཤོག་བུ་ཡང་(70lb)བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་དཔེ་ཆའི་སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་ལེགས། དེ་དང་མཉམ་དུ་གླེགས་ཤིང་ཡང་ཡོད།