ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་གྱིས། ཏ་ལའི་ལོ་མའི་སྟེང་བྲིས་པའི་ནང་བསྟན་རིག་གནས་དང་གསུང་རབ་ཁག་ཨང་བསྒྱུར་ལས་གཞི་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། གལ་ཆེའི་ལས་གཞི་འདི་མངོན་གྱུར་ཡོང་བར་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་མཁྱེན་བརྩེའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།...

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ནང་བསྟན་གསུང་རབ་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གོ་སྐབས་གསར་པ་རེ་རྙེད་ཐབས་སུ་འབད་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ཐེངས་བལ་ཡུལ་དུ་ལེགས་སྦྱར་ནང་བྲིས་བའི་ནང་བསྟན་གསུང་བཤེར་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་འགོ་བརྩམས་ཡོད། ...

ལེགས་སྦྱར་དང་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དྲ་ཐོག་དཔེ་མཛོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། ང་ཚོའི་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་འདི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཡིན། ...