མི་སྣ།

ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན།

ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༦ ལོར་ཨ་རི་གཡུ་འཐའ་མངའ་སྡེའི་འོག་དྷན་ས་གནས་སུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་ཨ་ཌལ་ཧྥི་མཐོ་སློབ། ཧོ་བྷར་ཊ་མཐོ་སློབ། ཡུ་ཁྲ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན། སེས་ཡ་ཊལ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ལྦ་ཤིང་ཊོན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སོགས་ཨ་རིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གླིང་དུ་མ་ཞིག་གི་ནང་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད།

དྲ་སྣང་གི་ཆོས་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ནས་བླངས།

མི་སྣ།

དྲ་སྣང་གི་ཆོས་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ནས་བླངས།

ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན།

ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༦ ལོར་ཨ་རི་གཡུ་འཐའ་མངའ་སྡེའི་འོག་དྷན་ས་གནས་སུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་ཨ་ཌལ་ཧྥི་མཐོ་སློབ། ཧོ་བྷར་ཊ་མཐོ་སློབ། ཡུ་ཁྲ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན། སེས་ཡ་ཊལ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ལྦ་ཤིང་ཊོན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སོགས་ཨ་རིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གླིང་དུ་མ་ཞིག་གི་ནང་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད།

འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན།

འཇན་རོའོ་ཎིས་ལགས་ནི། ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལག་བསྟར་འགན་འཛིན་ཡིན། ཁོང་ནི་ནང་བསྟན་དང་སློབ་གསོ་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ཁོང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་སེམས་ཤུགས་ཀྱིས་ཚོགས་པ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པར་ཆ་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད། ཁོང་གིས་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་འདི་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རིས་མེད་ནང་བསྟན་རིག་གནས་དང་གསུང་རབ་ཀྱི་མཛོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཡུན་གནས་ཆེད་རང་ནུས་ཅི་ཡོད་འདོན་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་གསུངས།

འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་འཇན་རོའོ་ནིས་ལགས།

ལས་བྱེད་པ།

ཚོགས་པའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣ།

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་པའི་སྣེ་ཁྲིད་ནས་ཚོགས་པ་ཇེ་བརྟན་དང་ཇེ་རྒྱས། དེ་བཞིན་ཚོགས་པའི་བྱ་གཞག་མ་ཉམས་པར་མདུན་སྐྱོད་ཐུབ་པར་མཛུབ་སྟོན་བྱེད།

སློབ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས།

The Board of Advisors provides guidance to BDRC on scholarly matters and specialized subjects.

 

ས་གནས།

ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཁག་གི་ས་བཀྲ།

ཁམ་བྷི་རེ་རྗེ། MA(ཨ་རི།)

ཨོ་ལན་པཱ་ཐར། (སོག་པོ།)

ཧན་ཀྲུའུ། (རྒྱ་ནག)

ལྡི་ལི་གསར་པ། (རྒྱ་གར།)

བྷན་ཁོག (ཐེ་ལན་ཌི།)

ཧྥུ་ནོན་ཕན། (ཁམ་བྷོ་ཌི་ཡ།)

ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཁག་གི་ས་བཀྲ།

ཁམ་བྷི་རེ་རྗེ། MA(ཨ་རི།)

ཨོ་ལན་པཱ་ཐར། (སོག་པོ།)

ཧན་ཀྲུའུ། (རྒྱ་ནག)

ལྡི་ལི་གསར་པ། (རྒྱ་གར།)

བྷན་ཁོག (ཐེ་ལན་ཌི།)

ཧྥུ་ནོན་ཕན། (ཁམ་བྷོ་ཌི་ཡ།)