མི་སྣ།

ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན།

ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༦ ལོར་ཨ་རི་གཡུ་འཐའ་མངའ་སྡེའི་འོག་དྷན་ས་གནས་སུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་ཨ་ཌལ་ཧྥི་མཐོ་སློབ། ཧོ་བྷར་ཊ་མཐོ་སློབ། ཡུ་ཁྲ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན། སེས་ཡ་ཊལ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ལྦ་ཤིང་ཊོན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སོགས་ཨ་རིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གླིང་དུ་མ་ཞིག་གི་ནང་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད།

@ Lunch Box communication 2011

མི་སྣ།

@ Lunch Box communication 2011

ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན།

ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༦ ལོར་ཨ་རི་གཡུ་འཐའ་མངའ་སྡེའི་འོག་དྷན་ས་གནས་སུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་ཨ་ཌལ་ཧྥི་མཐོ་སློབ། ཧོ་བྷར་ཊ་མཐོ་སློབ། ཡུ་ཁྲ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན། སེས་ཡ་ཊལ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ལྦ་ཤིང་ཊོན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སོགས་ཨ་རིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གླིང་དུ་མ་ཞིག་གི་ནང་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད།

Executive Director

འཇན་རོའོ་ཎིས་ལགས་ནི། ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལག་བསྟར་འགན་འཛིན་ཡིན། ཁོང་ནི་ནང་བསྟན་དང་སློབ་གསོ་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ལ་སྤྲོ་སྣང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ཁོང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་སེམས་ཤུགས་ཀྱིས་ཚོགས་པ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པར་ཆ་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད། ཁོང་གིས་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་འདི་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རིས་མེད་ནང་བསྟན་རིག་གནས་དང་གསུང་རབ་ཀྱི་མཛོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཡུན་གནས་ཆེད་རང་ནུས་ཅི་ཡོད་འདོན་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ཡོད་གསུངས།

འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་འཇན་རོའོ་ནིས་ལགས།

ལས་བྱེད་པ།

The staff enact the mission of BDRC. Based in Boston and other international locations, BDRC staff focus on Library, Technology, Administration, and Development and Communications.

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་པའི་སྣེ་ཁྲིད་ནས་ཚོགས་པ་ཇེ་བརྟན་དང་ཇེ་རྒྱས། དེ་བཞིན་ཚོགས་པའི་བྱ་གཞག་མ་ཉམས་པར་མདུན་སྐྱོད་ཐུབ་པར་མཛུབ་སྟོན་བྱེད།

སློབ་སྟོན་ལྷན་ཚོགས།

The Board of Advisors provides guidance to BDRC on scholarly matters and specialized subjects.

 

ས་གནས།

ཐེ་ལན་གྱི་འབན་ཁོག

ཨ་རིའི་བྷོ་སི་ཏོན།

ཀྲུང་གོ

ཀཾ་བྷོ་དྷི་ཡའི་ཧྥ་ནོམ་ཧྥེན།

མོང་གོལ་གྱི་ཝུའུ་ལན་པ་ཐུའུ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཝ་ར་ཎ་སི།

Cambridge, MA
USA

Ulaanbaatar
Mongolia

New Delhi
India

Bangkok
Thailand