སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ས་མིང་ལ་རིགས་མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་ཡང་མ་མཐར་ས་ཁམས་རིག་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་རིག་པ། སྐད་བརྡ་རིག་པ་སོགས་ཆེད་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བྱེད་ཕྱོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆགས་མོད། ...